Lei Municipal nº 1832022 E Lei Municipal nº 1842022